De versobering 30%-regeling is een feit, of toch niet?

Op 19 december is het Belastingplan 2024 door de Eerste Kamer goedgekeurd, inclusief de wijzigingen voor de 30%-regeling.

Dit betekent dat de versobering van de 30%-regeling per 1 januari 2024 in zal gaan.

De maximale periode voor de 30%-regeling blijft 5 jaar, echter ten hoogste 20 maanden met 30% voordeel. Daarna geldt voor 20 maanden een 20%-regeling en in de 20 maanden daarna nog een 10%-regeling.

Daarnaast wordt de partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft per 1 januari 2025. Dit betekent dat de werknemer met een 30%-regeling per 1 januari 2025 inkomstenbelasting zal moeten betalen in Box 2 en Box 3 als binnenlands belastingplichtige. Een extra voordeel dat dus wordt afgeschaft.

Voor bestaande gevallen is er overgangsrecht. Dit overgangsrecht geldt voor werknemers met een 30%-regeling die is toegepast in het laatste tijdvak van 2023. Voor deze werknemers zal de 30/20/10%-regeling niet van toepassing zijn en kan gedurende de looptijd van de beschikking maximaal 30% toegepast worden. Hiernaast wordt voor deze groep de partiële buitenlandse belastingplicht pas afgeschaft per 1 januari 2027 in plaats van 1 januari 2025. Indien de toepassing van de 30%-regeling ondertussen overigens wordt verbroken, geldt de overgangsregeling niet meer.

Maar…er is enige hoop dat dit nog wordt teruggedraaid.

Er was veel weerstand in de Eerste Kamer over de versobering van de 30%-regeling. De Eerste Kamer heeft dan ook het Belastingplan 2024 in de huidige staat goedgekeurd, maar heeft geadviseerd om in het Belastingplan 2025 deze versobering terug te draaien.

Dit biedt enige hoop, maar brengt ook een onvoorspelbaarheid mee, die je als werkgever en expat liever niet hebt.

Wil je up-to-date blijven, volg ons dan via Eastwing B.V.

Heeft u vragen in de tussentijd, neem dan gerust contact met ons op.

===========================================

The reduction of the 30% scheme is a fact, or not?

Earlier this week, the 2024 Tax Plan was approved by the Senate, including the changes for the 30% ruling.

This means that the reduction of the 30% scheme will take effect on January 1, 2024.

The maximum period for the 30% scheme remains 5 years, but ten at most 20 months with a 30% benefit. After that, a 20% scheme applies for 20 months and a further 10% scheme for the 20 months after that.

In addition, the partial foreign tax liability will be abolished as of January 1, 2025. This means that the employee with a 30% ruling will have to pay income tax in Box 2 and Box 3 as a resident taxpayer as of January 1, 2025. An extra benefit that will therefore be abolished.

There is a transitional law for existing cases. This transitional law for employees with a 30% scheme that will be applied in the last period of 2023. The 30/20/10% scheme will not apply to these employees and a maximum of 30% can be applied during the provisional period of the decision. . In addition, the partial foreign tax liability for this group will be abolished as of January 1, 2027 instead of January 1, 2025. If the application of the 30% ruling is firmly terminated, the transitional arrangement no longer contains.

But… there is hope this will be reversed. There was a lot of resistance in the Senate about the reduction of the 30% ruling. The Senate has therefore approved the 2024 Tax Plan in its current state, but have advised to reverse this reduction in the 2025 Tax Plan.

This offers hoop, but also brings an unpredictability for you as an employer or expat.

If you want to stay up-to-date, follow us via Eastwing B.V.

If you have any questions in the meantime, please feel free to contact us.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.