Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense vluchtelingen – wat betekent dit voor u als werkgever?

De EU-lidstaten hebben besloten om de huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar te verlengen vanwege de aanhoudende conflicten in Oekraïne. De RTB is nu van kracht tot 4 maart 2025. Als u overweegt om Oekraïense medewerkers in dienst te nemen die onder de RTB vallen of als u Oekraïense werknemers in dienst heeft, is het belangrijk om te begrijpen wat deze verlenging voor u als werkgever betekent.

Achtergrond

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming werd op 4 maart 2022 door de Raad van de Europese Unie ingesteld nadat miljoenen Oekraïners hun thuisland ontvluchtten als gevolg van de militaire invasie door Rusland. Deze richtlijn verleent Oekraïense vluchtelingen tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs in alle EU-lidstaten. De huidige nationale wet- en regelgeving die deze rechten garandeert, blijft vanwege de verlenging dus van kracht tot 4 maart 2025.

Wie valt onder de RTB?

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit die na 26 november 2021 uit Oekraïne zijn vertrokken, vallen onder de reikwijdte van de RTB. Mensen met de Oekraïense nationaliteit die vóór 27 november 2021 al geruime tijd in Nederland verbleven (bijvoorbeeld voor werk) en nu niet veilig kunnen terugkeren, vallen ook onder deze richtlijn. Tevens vallen familieleden van deze groepen onder de richtlijn.

Daarnaast vallen derdelanders (met een andere nationaliteit) met een permanente verblijfsstatus in Oekraïne onder de richtlijn. Dit geldt ook voor derdelanders met een verblijfsvergunning waarmee zij (inter)nationale bescherming genieten in Oekraïne.

Als laatste benoemen we de groep derdelanders wiens recht op tijdelijke bescherming officieel zou aflopen op 4 september 2023. Dit betreffen derdelanders met een tijdelijke verblijfsstatus in Oekraïne. Door een rechterlijke uitspraak kunnen zij langer aanspraak maken op de RTB. Hoe lang hun tijdelijke bescherming wordt verlengd hangt af van de Hoge Raad. De tijdelijke bescherming in Nederland voor deze groep zal in ieder geval doorlopen tot de uitspraak door de Hoge Raad is gedaan. Tot die tijd mogen zij gebruik blijven maken van de rechten verbonden aan de tijdelijke bescherming.

Zolang de Hoge Raad nog geen uitspraak heeft gedaan zullen asielaanvragen van derdelanders niet worden behandeld. Aanvragen voor omzettingen naar regulier verblijf (studie of werk) worden wel behandeld.

Neem contact met ons op

Bent u van plan om een Oekraïense medewerker in dienst te nemen, of heeft u een Oekraïense medewerker reeds in dienst genomen, en wilt u weten wat dit in uw specifieke geval betekent? Neem dan vrijblijvend contact op met ons door te mailen naar service@eastwing.nl.

==============================================

Extension of Temporary Protection Directive for Ukrainian Refugees – what does this mean for you as an employer?

The EU member states have decided to extend the current Temporary Protection Directive (TPD) for another year due to the ongoing conflicts in Ukraine. The TPD is now in effect until March 4, 2025. If you are considering to hire Ukrainian employees who fall under the TPD or if you currently employ Ukrainian employees, it is important to understand what this extension means for you as an employer.

Background

The Temporary Protection Directive was established by the Council of the European Union on March 4, 2022, after millions of Ukrainians fled their homeland due to the military invasion by Russia. Under this directive Ukrainian refugees receive temporary rights for shelter, medical care, work, and education in all EU member states. The current national laws and regulations that guarantee these rights will remain in effect until March 4, 2025, due to the extension.

Who falls under the TPD?

Refugees with Ukrainian nationality who left Ukraine after November 26, 2021, fall within the scope of the TPD. Ukrainian nationals who were residing in the Netherlands for a significant period before November 27, 2021 (for example, for work) and cannot safely return are also covered under this directive. Additionally, family members of these groups are covered under the directive.

Furthermore, third-country nationals (with a different nationality) with a permanent residence status in Ukraine are covered under the directive. This also applies to third-country nationals with a residence permit that grants them (inter)national protection in Ukraine.

Lastly, it is important to highlight the group of third-country nationals whose right to temporary protection was officially set to expire on September 4, 2023. These are third-country nationals with a temporary residence status in Ukraine. Due to a recent court ruling, this group of individuals can appeal for the TPD for a longer period. The temporary protection in the Netherlands for this group will continue until the Supreme Court decides otherwise. Until then, they may continue to use the rights associated with temporary protection.

As long as the Supreme Court has not made a ruling, asylum applications from third-country nationals will not be processed. Applications for conversion to regular residence (for study or work) will continue to be processed.

Get in touch

Are you planning to hire a Ukrainian employee, or do you already employ a Ukrainian employee, and would you like to know what this means in your specific case? Please feel free to contact us by sending an e-mail to service@eastwing.nl.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/09/28/richtlijn-tijdelijke-bescherming-voor-vluchtelingen-uit-oekraine-verlengd-tot-4-maart-2025

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.